Regulamin Wypożyczalni
EVENT EQUIPMENT SERVICES

§ 1

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością EVENT EQUIPMENT SERVICES, która jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Klientem wypożyczalni może być każda osoba / firma, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje po podpisaniu Dokumentu wypożyczenia.
 

§ 2

Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
Wypożyczenia sprzętu gastronomicznego firmy EVENT EQUIPMENT SERVICES może dokonać każda osoba fizyczna jak i podmiot prawny przedstawiając odpowiednie dokumenty.
Osoba fizyczna przedstawia do wglądu dwa dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania.
Podmiot prawny przedstawia zamówienie firmowe potwierdzone przez firmę z możliwością weryfikacji zamówienia pod wskazanymi danymi firmy.
 

§ 3

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie / odbiór).
Sposób wypożyczenia:

a) Przed wypożyczeniem niezbędna jest rezerwacja sprzętu w dowolnej formie (osobiście, lub za pomocą poczty elektronicznej wypozyczalnia-zastawy@wp.pl)
b) Sprzęt można rezerwować z wyprzedzeniem czasowym min 48 h.(nie obejmuje weekendu oraz świąt)
c) W przypadku braku potwierdzonej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności wypożyczanego sprzętu.
 

§ 4

Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 

§ 5

Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia . Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem w przypadku dostawy  po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem wypożyczalni. (odbiór).
 

§ 6

Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
   Jeśli namiot używany jest nad grilla – koszt wzrasta o 100 zł( pranie czaszy), 30 zł pranie jednej ścianki, klient we własnym zakresie zabezpiecza namiot przed wiatrem, kradzieżą i zniszczeniem

§ 7

Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

§ 8

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 

§ 9

Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu  chyba że ustalono inaczej z pracownikiem wypożyczalni  EVENT EQUIPMENT SERVICES.

PODANE CENY NA STRONIE SA CENAMI NETTO NALEZY DOLICZYC OBOWIAZUJACY PODATEK W WYSOKOSCI 23%.
  

§ 11

Odpowiedzialność Klienta:
a) Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go do Wypożyczalni EVENT EQUIPMENT SERVICES
b) Pod względem technicznym sprzęt zwracany musi być w stanie niezmienionym od stanu wydania
c) Wypożyczający ponosi wszystkie koszty związane z brakiem lub uszkodzeniem sprzętu
Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. 
Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 

§ 12

Wypożyczalnia EVENT EQUIPMENT SERVICES zastrzega, iż może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny odmowy.


§ 13

Płatność za wypożyczenie następuje przy pobieraniu sprzętu z Wypożyczalni lub przy odbiorze od pracownika dostarczającego sprzęt naszym transportem na podstawie wystawionej faktury bądź dokumentu KP, chyba że obie strony ustaliły inaczej.
 

§ 14

Transport za pośrednictwem Wypożyczalni polega na dostarczeniu wypożyczonego sprzętu pod wskazany adres. Pracownicy EVENT EQUIPMENT SERVICES nie są zobligowani do noszenia i ustawiania sprzętu jeżeli nie zostało to uzgodnione w firmie z osobą odpowiedzialną za wypożyczenie.
Osoba wypożyczająca sprzęt i zamawiająca dowóz naszym transportem powinna zabezpieczyć osoby do rozładunku jak i późniejszego załadunku wypożyczanego sprzętu.
 

§ 15

Transport w firmie EVENT EQUIPMENT SERVICES jest usługą dodatkową. Opłaty logistyczne związane z dostawą i odbiorem sprzętu ustalane są indywidualnie.
 

§ 16

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują obowiązujące akty prawne.